Archives

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

Vacancy at ILLC: assistant professor in Logic

(English follows dutch)


Institute for Logic, Language and Computation

Het ILLC is een interdisciplinair onderzoeksinstituut dat deel uitmaakt van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica en de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Het centrale onderzoeksthema in het ILLC betreft de codering, overdracht en verwerking van informatie. De nadruk ligt daarbij op het onderzoek van natuurlijke en formele taal, maar ook andere informatiedragers zoals beeld en muziek zijn onderwerp van studie. Het ILLC is betrokken bij de opleidingen logica, wiskunde, informatica, kunstmatige intelligentie, cognitiewetenschap, wijsbegeerte en taalkunde.

Het ILLC zoekt een

Universitair Docent Logica
0,5 fte
vacaturenummer 08-3049

U heeft zowel specialistische als brede kennis van de logica, en bent in staat verbanden te leggen tussen logische en filosofische analyse. De nadruk in het onderwijs ligt op het verzorgen en coördineren van logica-cursussen in de Bachelor Wijsbegeerte. Van uw onderzoek wordt verwacht dat het bijdraagt aan het programma Logic and Language, een van de drie onderzoeksprogramma's in het ILLC.

Werkzaamheden

 • verzorgen en ontwikkelen van onderwijs o.a. binnen de opleiding Bachelor Wijsbegeerte en MSc in Logic
 • (mede) begeleiden van bachelor- en masterscripties
 • zelfstandig verrichten van onderzoek op het genoemde gebied, resulterend in publicaties in vooraanstaande internationale publicatiemedia
 • mede begeleiden van promovendi
 • leveren van een bijdrage aan de verwerving van 2e- en 3e-geldstroomfinanciering
 • deelnemen en/of leiding geven aan commissies of werkgroepen, alsmede uitvoeren van toegewezen beheers- en bestuurstaken.

Profiel

 • voltooide relevante promotie
 • ervaring in het onderzoek en uitstekende onderzoekskwaliteiten, blijkend uit publicaties in gerenommeerde internationale vaktijdschriften/boekvorm
 • onderwijservaring op universitair niveau en aantoonbare didactische bekwaamheid en/of scholing blijkend uit een onderwijsportfolio
 • ervaring met digitale en audiovisuele hulpmiddelen; affiniteit met ICT in het academisch onderwijs
 • teamgeest en brede inzetbaarheid op alle niveaus van meer dan één opleiding
 • bereidheid tot multidisciplinaire ontwikkeling, zodat men op meerdere onderdelen van het onderwijsprogramma van de faculteit inzetbaar is
 • organisatorische ervaring en kwaliteiten
 • grondige beheersing van het Nederlands en Engels; indien Nederlands niet de moedertaal is, moet men zich de taal binnen twee jaar eigen maken.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de sollicitatiecommissie Prof. Dr. M. van Lambalgen, telefoon 020-525 4523 of via e-mail . Meer informatie over het ILLC vindt u via www.illc.uva.nl

Aanstelling

Deze geschiedt in tijdelijke dienst voor de duur van twee jaar. Bij gebleken geschiktheid volgt aanstelling in vaste dienst. Het salaris bedraagt minimaal € 3.129,- (schaal 11) en maximaal € 4.868,- (schaal 12) bruto per maand bij volledige werktijd (38 uur per week).

Sollicitatie

Een sollicitatiebrief, vergezeld van een curriculum vitae, dient vóór 21 juni 2008 gericht te worden aan de Universiteit van Amsterdam, aan de decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen, mevrouw prof. dr. J.F.T.M. van Dijck, Spuistraat 210, 1012 VT Amsterdam.

Vermeldt u s.v.p. het vacaturenummer linksboven op de enveloppe. Het houden van een proefcollege maakt deel uit van de selectie.

Tevens is het mogelijk uw sollicitatie per e-mail te sturen aan ''.


Institute for Logic, Language and Computation

The Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) is an interdisciplinary research institute of the University of Amsterdam, in which researchers from the Faculty of Science and the Faculty of Humanities collaborate. ILLC's central research area is the study of fundamental principles of encoding, transmission and comprehension of information. Emphasis is on natural and formal languages, but other information carriers, such as images and music, are studied as well. The ILLC takes part in the teaching programs of logic, mathematics, computer science, artificial intelligence, cognitive science, philosophy and linguistics.

Within the ILLC there is a vacancy for an

Assistant Professor (Universitair docent) in Logic
0,5 fte (19 hours a week)
Vacancy number 08-3049

Job profile

ILLC invites applications for a tenure track position at the assistant professor level. Candidates should have both a specialist and a broad knowledge of logic and be able to connect logical and philosophical analysis. The focus in teaching will be on giving and co-ordinating logic courses in the bachelor of Philosophy. As for research the work of the candidate should contribute to the research programme Logic & Language, one of the three research programmes in ILLC.

Responsibilities

 • To teach and develop courses in the BA Philosophy and the Msc Logic
 • To Supervise BA and Msc theses
 • To pursue independent reserarch in ILLC's Logic & Language programme, resulting in publications in international peer reviewed publication media
 • To co-supervise PhD students
 • To actively seek external research funding and apply for research grants
 • To engage in administrative, organisational and managerial tasks

Requirements

 • Ph.D. in a relevant discipline
 • An outstanding research record, as can be demonstrated by publications in established international fora
 • A strong commitment to teaching with a proven track record
 • Experience and affinity with the role of ICT in academic education
 • willingness to multidisciplinary
 • Team spirit, a broad scientific interest, employability at all levels and in various teaching programmes both in science and in humanities.
 • Willingness and ability to take on administrative roles.
 • Knowledge of Dutch is not a prerequisite, but candidates are expected to master the Dutch language to a sufficient degree to be able to teach in Dutch within two years after being hired

Information

Anyone interested in this position is invited to contact the chairman of the application committee Prof. dr M. van Lambalgen, at or +31 20 525 4523. More information about ILLC can be found at www.illc.uva.nl

Appointment

The appointment is initially for a period of two years, to become tenured upon proven suitability. The gross salary will be between minimum € 3.139 (scale 11),- and € 4..868,- (scale12), based on a full-time employment, according to the Netherlands salary scales for academics and depending on qualifications and experience.

Job application

Application letter, quoting job reference number and marked 'strictly confidential' (in the upper left-hand corner of the envelope) should include a curriculum vitae (with publication list). The application should be sent to the University of Amdsterdam, the dean of the faculteit der Geesteswetenschappen, Mrs. Prof. dr. J.F.T.M. van Dijck, Spuistraat 210, 1012 VT Amsterdam.

You can also send your application by e-mail to ''

The closing date for application is June 21, 2008.

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.