Privacy

Nederlandse versie

(click here for english version)

Het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC), gevestigd aan Science Park 107 1098 XG Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Institute for Logic, Language and Computation (ILLC)

http://www.illc.uva.nl/

Science Park 107

1098 XG Amsterdam

Tel: +31 20 525 6051

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) verzamelt en verwerkt via formulieren op deze website gegevens van medewerkers, studenten en contacten van het ILLC. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Aanmeldingen van gasten van het ILLC
 • Contactgegevens (naam) bij zaal-reserveringen van het ILLC
 • Contactgegevens (naam en/of email) bij ingediende nieuwsitems
 • Gegevens van ILLC-alumni over post-ILLC activiteiten
 • Gegevens van ILLC-studenten over studie-voortgang (via formulieren embedded in met het ILLC ge-associeerde sites)
 • Gegevens van ILLC medewerkers over activiteiten (verzameld t.b.v. opstellen van o.a. evaluatie-rapporten)
 • Gegevens over activiteiten van ingelogde beheerders van de ILLC website.

Tevens toont de website een selectie van gegevens van medewerkers en studenten van het ILLC die niet via de website zijn verzameld.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen gerelateerd aan deze website besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, bijvoorbeeld besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC)) tussen zit.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) verstrekt gegevens aan derden uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De ILLC website gebruikt alleen technische en functionele cookies, en alleen in het CMS gekoppeld aan de website voor beheer van de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan het aan deze website gekoppelde CMS wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van het CMS en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat het CMS naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw login-status. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Hierna zult u echter niet meer kunnen inloggen om gebruik te maken van het CMS voor beheer van de website.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Het institute for Logic, Language and Computation (ILLC) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

 

English version

The Institute for Logic, Language and Computing (ILLC), located at Science Park 107 1098 XG Amsterdam, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

 

Contact details:

Institute for Logic, Language and Computation (ILLC)

http://www.illc.uva.nl/

Science Park 107

1098 XG Amsterdam

Tel: +31 20 525 6051

 

Personal data we process:

The Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) collects processes data from members, students and contacts of the ILLC through forms on this website. Below is an overview of the personal data we process:

 • Applications of guests of the ILLC
 • Contact details (name) for room reservations at the ILLC
 • Contact details (name and/or email) for submitted newsitems for the ILLC website
 • Post-ILLC activity details of ILLC alumni
 • Study progress data for ILLC students (through forms embedded on associated sites)
 • Activity details of ILLC members (collected for e.g. evaluation reports)
 • Information about logged-in activities for managers of the ILLC website.

Additionally, the website will show a subset of data of members and students of the ILLC that were collected by the ILLC by other means than this website.

 

Automated decision making

The Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) does not make decisions based on automated processing related to this website about matters that can have (significant) consequences for people, for example decisions taken by computer programs or systems. , without a person (for example an employee of the Institute for Logic, Language and Computation (ILLC)) sitting in between.

 

Sharing personal data with third parties

The Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) provides data to third parties if and and only if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

 

Cookies, or similar techniques, that we use

The ILLCD website uses only technical and functional cookies, and only when using the CMS that is associated with this website to manage the website contents. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the CMS associated with the website and your ease of use. They ensure that the CMS works properly and remember, for example, your login status. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it does not store cookies anymore. After this, however, you will no longer be able to log in to use the CMS to manage the website.

 

View, modify or delete data

You have the right to view, correct or delete your personal data. You also have the right to withdraw your consent to data processing or to object to the processing of your personal data by the Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal information we have in your computer file to you or another organization mentioned by you. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to . To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We respond as quickly as possible, but within four weeks, at your request. The institute for Logic, Language and Computing (ILLC) also wishes to point out that you have the possibility to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

How we protect personal data

The Institute for Logic, Language and Computing (ILLC) takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not secure or there are indications of abuse, please contact us.